• slide-1.png
 • slide-2.png
 • slide-3.png

Anunt Concurs Ingrijitor

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, județul Timiş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de ÎNGRIJITOR – 0,75 normă .

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de ingrijitor sunt:

- să aibă studii generale;

- vechimea in munca constituie un avantaj.                                                                                                                                                                                            

Pentru concursul de ocupare a postului de ingrijitor  probele se vor organiza conform calendarului următor:

 • 11.04.2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12.04.2019 - validarea dosarelor
 • Proba scrisă: data de 15.04.2019, ora 9,00, la sediul institutiei.
 • Proba practică: data de 15.04.2019, ora 12,00 la sediul institutiei.
 • Proba de interviu: data de 15.04.2019, ora 15,00, la sediul institutiei.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar se va depune în original;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data , numele emitentului și calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 7. curriculum vitae.

Informații la telefon: 0256378516       

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE:

Tematica:

 1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate;
 2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei;
 3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia;
 4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor);
 5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului;
 6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi;

 Bibliografia:

 1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.
 2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

 

Ziua portilor deschise

2022 04 06 20h42 11

Activitati recente

15 ianuarie 2019 "Eminescu, mereu viu"

Activitate desfășurată la Biblioteca comunală, cu sprijinul doamnei referent Bobeș Marinela și sub îndrumarea prof. Daniela Tămaș și Carmen Pop-Tărău. Elevii care participă la programul "Școală după școală" au avut oportunitatea de a se familiariza cu biblioteca, de a învăța lucruri noi despre opera eminesciană și de a vizita Muzeul "Dimitrie Țichindeal".
Activitatea face parte din proiectul cultural-educativ"SUFLET ROMÂNESC", inițiat de prof. Daniela Tămaș.